Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska

Kontakt:
Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1, 37-500 Jarosław

II piętro, pokoje nr: 18, 19, 20, 21, 30
III piętro, pokoje nr: 31, 35, 36

DYREKTOR
Grażyna Strzelec

II piętro, pok. 20
tel. 16 624 87 26, e-mail: grazyna.strzelec@um.jaroslaw.pl

parter, pok. 2
Jan Jenczalik, tel. 16 624 87 89, e-mail: jan.jenczalik@um.jaroslaw.pl

II piętro, pok. 18
Robert Kisiel, tel. 16 624 87 92, e-mail: robert.kisiel@um.jaroslaw.pl
Maciej Kędzior, tel. 16 624 87 92, e-mail: maciej.kedzior@um.jaroslaw.pl
Erwin Gemra, tel. 16 624 87 33, e-mail: erwin.gemra@um.jaroslaw.pl
Ewa Bernacka, tel. 16 624 87 33, e-mail: ewa.bernacka@um.jaroslaw.pl

II piętro, pok. 19
Mateusz Chomont, tel. 16 624 87 25, e-mail: mateusz.chomont@um.jaroslaw.pl
Adam Dejneka, tel. 16 624 87 25, e-mail: adam.dejneka@um.jaroslaw.pl
Ewelina Wojdyło, tel. 16 624 87 25, e-mail: ewelina.wojdylo@um.jaroslaw.pl

II piętro, pok. 21
Artur Zwolski, tel. 16 624 87 25, e-mail: artur.zwolski@um.jaroslaw.pl

II piętro, pok. 30
Monika Lachowska, tel. 16 624 87 21, e-mail: monika.lachowska@um.jaroslaw.pl
Monika Moskwa, tel. 16 624 87 21, e-mail: monika.moskwa@um.jaroslaw.pl
Aneta Rogucka, tel. 16 624 87 21, e-mail: aneta.rogucka@um.jaroslaw.pl

III piętro, pok. 31
Anna Ciurko, tel. 16 624 87 29, e-mail: anna.ciurko@um.jaroslaw.pl
Halina Biernat, tel. 16 624 87 29, e-mail: halina.biernat@um.jaroslaw.pl


III piętro, pok. 35
Marta Hawryszko, tel. 16 624 87 28, e-mail: marta.hawryszko@um.jaroslaw.pl
Krzysztof Karciński, tel. 16 624 87 28, e-mail: krzysztof.karcinski@um.jaroslaw.pl
Artur Pajda, tel. 16 624 87 27, e-mail: artur.pajda@um.jaroslaw.pl

III piętro, pok. 36
Elżbieta Arian-Bartoszek, tel. 16 624 87 20, e-mail: elzbieta.bartoszek@um.jaroslaw.pl
Piotr Grzeszczak, tel. 16 624 87 20, e-mail: piotr.grzeszczak@um.jaroslaw.pl
Jerzy Śliwa, tel. 16 624 87 19, e-mail: jerzy.sliwa@um.jaroslaw.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30

Do zadań wydziału należy w szczególności:

1. W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1) nabywanie i zbywanie oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy,
2) uwłaszczanie osób prawnych,
3) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie oraz użyczanie nieruchomości,
4) zamiana gruntów,
5) wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi,
6) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
7) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty adiacenckiej,
8) aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz trwały zarząd,
9) prowadzenie ewidencji nieruchomości komunalnych,
10) przygotowanie dokumentacji dotyczącej nabycia własności przez zasiedzenie,
11) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,
12) prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
13) przygotowanie postępowania przetargowego na wykonywanie robót geodezyjnych oraz szacowanie nieruchomości,
14) zlecanie wykonywania operatów szacunkowych na sprzedawane i będące w użytkowaniu wieczystym nieruchomości komunalne,
15) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji komunalizacyjnych przez Wojewodę Podkarpackiego,
16) przygotowanie dokumentacji w zakresie regulowania stanu prawnego mienia komunalnego, ujawnianie własności w księgach wieczystych,
17) wydawanie opinii, postanowień oraz decyzji dotyczących podziału nieruchomości, stosownie do postanowień ustawy o gospodarce nieruchomościami,
18) zawieranie umów na dzierżawę gruntów znajdujących się w zasobach gminy,
19) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji o naliczaniu opłat z tytułu zmiany wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
20) ustanowienie odrębnej własności lokali oraz zbywanie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz najemców,
21) fakturowanie sprzedaży mienia gminy, czynszów dzierżawnych, użytkowania wieczystego oraz innych czynności cywilnoprawnych,
22) sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,
23) wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości,
24) wydawanie zaświadczeń w sprawach spłat wierzytelności,
25) wydawanie zezwoleń na zakładanie, przeprowadzenie i wykonanie urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie nieruchomości nie będących drogami,
26) zlecenie wykonania opracowań technicznych budynków oraz opracowań synchronizacyjno-geodezyjnych,
27) nadzorowanie stanu technicznego miejskich placów zabaw oraz monitorowanie potrzeb związanych z ich utrzymaniem i konserwacją.
2. W zakresie planowania przestrzennego:
1) prowadzenie i koordynacja prac dotyczących: zlecania, sporządzania, opiniowania, uzgadniania, wyłożenia do publicznego wglądu i uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta bądź jego zmian zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) prowadzenie i koordynacja prac dotyczących: zlecania, sporządzania, opiniowania, uzgadniania, wyłożenia do publicznego wglądu i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź zmian,
3) przygotowanie materiałów niezbędnych do analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, oceny postępu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz propozycji co do zakresu i kolejności sporządzania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian do ujęcia w wieloletnich programach sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z nawiązaniem do ustaleń studium,
4) prowadzenie, na wniosek inwestorów, postępowania administracyjnego w sprawach wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z dokonaniem niezbędnych analiz oraz skierowaniem wniosków i analiz do opracowania projektów decyzji przez osobę uprawnioną,
5) kierowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień z właściwymi organami,
6) przygotowywanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
7) przygotowanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz  nowego inwestora,
8) prowadzenie rejestru uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
9) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
10) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
11) przygotowywanie, na żądanie zainteresowanych osób zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
12) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. W zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego:
1) koordynacja zadań i sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem badań konserwatorskich, prac restauratorskich i innych działań przy zabytkach stanowiących własność miasta, a także kontrola ich prawidłowego użytkowania pod względem ochrony wartości zabytkowych,
2) prowadzenie i aktualizacja ewidencji dóbr kultury z terenu miasta nie wpisanych do rejestru zabytków z uwzględnieniem danych o własności, walorach zabytkowych,
3) sporządzanie, realizacja oraz aktualizacja gminnego programu opieki nad zabytkami oraz planu ochrony zabytków w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
4) wnioskowanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: w sprawach wpisu do rejestru zabytków, w tym gromadzenie dokumentów i danych niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania wpisu obiektu do rejestru zabytków,
5) opracowywanie wniosków dotyczących ustaleń ochrony konserwatorskiej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
6) współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w sprawach obiektów zabytkowych usytuowanych na terenie miasta,
7) opieka, bieżące utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej, w tym pomników i tablic pamiątkowych w mieście,
8) prowadzenie i finansowanie zadań związanych z powstawaniem na terenie miasta tablic upamiętniających wydarzenia historyczne lub osoby zasłużone związane z miastem i regionem.
4. W zakresie gospodarki komunalnej:
1) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej,
2) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem czystości w mieście oraz urządzeniami sanitarnymi, wysypiskami i utylizacją odpadów,
3) utrzymanie porządku na terenie nieruchomości niezabudowanych, będących własnością miasta,
4) inicjowanie założenia, rozszerzenia i zamknięcia cmentarzy komunalnych oraz inspirowanie nadzoru nad ich utrzymaniem i zarządzaniem,
5) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie cmentarzy i chowania zmarłych,
6) sprawowanie opieki nad stanem grobów i cmentarzy wojennych,
7) opracowywanie planów dotyczących dochodów z tytułów wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i dysponowanie środkami finansowymi w zakresie wydatków bieżących oraz współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi urzędu w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych,
8) administrowanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
a) prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości zobowiązanych do opłacania opłat za gospodarowanie odpadami,
b) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
c) nadzorowanie realizacji zadań powierzonym podmiotom odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości,
d) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
e) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
f) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
g) kontrola przedsiębiorców odbierających odpady komunalne.
9) opracowywanie planów i programów związanych z ochroną środowiska oraz nadzór nad ich realizacją,
10) przejmowanie porzuconych pojazdów na własność miasta,
11) realizacja zdań związanych z:
a) ochroną powietrza,
b) ochroną wód,
c) ochrona powierzchni ziemi,
d) ochroną przyrody,
e) ochroną zwierząt,
f) wydawaniem decyzji środowiskowych.
5. W zakresie gospodarki lokalowej:
1) nadzór nad administrowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz budynkami będącymi w zasobach komunalnych miasta,
2) przejmowanie nieruchomości zabudowanych budynkami od dotychczasowych zarządców, rozliczenie z zarządu nieruchomością, ustanowienie zarządcy lub przedsiębiorcy,
3) organizowanie i koordynowanie zadań remontowo-budowlanych w komunalnych zasobach mieszkaniowych,
4) przekwaterowanie do innych lokali osób zamieszkujących budynki przeznaczone do rozbiórki,
5) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem miejskim zasobem mieszkaniowym,
6) podejmowanie działań na rzecz usprawnienia gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym oraz pozyskiwanie funduszy na jego utrzymanie eksploatacyjne,
7) dokonywanie analizy i oceny potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości ich zaspokojenia,
8) ustalenie uprawnień do lokalu,
9) wydawanie zezwoleń na czasowy podnajem lokali mieszkalnych,
10) prowadzenie spraw związanych z adaptacją strychów oraz pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,
11) współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi,
12) współuczestniczenie w inicjowaniu i programowaniu budownictwa komunalnego i socjalnego,
13) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych,
14) prowadzenie spraw obciążeń hipotecznych budynków z tytułu przeprowadzonych robót budowlanych,
15) prowadzenie polityki czynszowej mieszkaniowego zasobu gmin,
16) realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew z pasa drogowego dróg gminnych,
17) bieżące utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej.
6. Realizacja zadań związanych z przejęciem i zagospodarowaniem ruchomości wchodzących w skład nabytej przez miasto masy spadkowej.

ODSZKODOWANIA ZA GRUNTY PRZEJMOWANE POD DROGI PRZEZ GMINĘ

Odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi w trybie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek właściciela,
 • dokumenty z operatu ewidencji gruntów wraz z wykazem zmian gruntowych,
 • zaświadczenie z ksiąg wieczystych.

Sposób załatwienia:
Wypłata odszkodowania w wysokości uzgodnionej pomiędzy właścicielem a burmistrzem miasta lub, w przypadku braku porozumienia, według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: sprawa długoterminowa
Opłaty: nie pobiera się

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 31
tel. 16 624 87 29, e-mail: halina.biernat@um.jaroslaw.pl


SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ODDANEJ W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE


Wymagane dokumenty: wniosek użytkownika wieczystego
Sposób załatwienia: uchwała Rady Miasta, akt notarialny
Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 3 miesięcy

Opłaty:
koszty wyceny (do dnia zawarcia umowy notarialnej),
cena nabycia (w wysokości wynikającej z operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego, w terminach wynikających z protokołu z rokowań),
koszty notarialne (w dniu sporządzenia umowy w wysokości uzgodnionej z notariuszem).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 31
tel. 16 624 87 29, e-mail: halina.biernat@um.jaroslaw.pl

PRZEKSZTAŁCANIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. tj. 2020.139 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.).

Wymagane dokumenty: wniosek o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej wraz z oświadczeniem dla potrzeb uzyskania 99% bonifikaty (jeżeli dotyczy)

Wnioski do pobrania:

WNIOSEK o zamiarze jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej (70kB) word

OŚWIADCZENIE wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od jednorazowej opłaty (79kB) word

Sposób załatwienia:
wydanie informacji o wysokości opłaty jednorazowej - do 14 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku,
wydanie zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej - do 1 miesiąca od momentu wniesienia opłaty.

Opłaty: brak opłat.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pokój nr 31, tel. 16 624 87 30.


PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Podstawy prawne:
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 83),
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Wymagane dokumenty:
wniosek użytkownika wieczystego, Wniosek o przekształcenie (31kB) word ewentualnie pełnomocnictwa, dokumenty potwierdzające prawo do nieruchomości

Sposób załatwienia:
wydanie decyzji.
Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 3 miesięcy

Opłaty:
opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - obliczana indywidualnie na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego,opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 35
tel. 16 624 87 27, e-mail: artur.pajda@um.jaroslaw.pl


ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW LUB ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W DRODZE PRZETARGU

Wymagane dokumenty:
dowód wpłaty wadium,
odpis z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Sposób załatwienia:
akt notarialny poprzedzony następującymi czynnościami:
podział geodezyjny (jeśli wymagany, ok. 2 m-cy),
uchwała rady miasta wyrażająca zgodę na zbycie nieruchomości (ok. 1 m-ca),
wycena nieruchomości (ok. 1 m-ca),
Zarządzenie burmistrza miasta o ustaleniu ceny wywoławczej,wywieszenie wykazu nieruchomości na tablicy ogłoszeń (21 dni),
ogłoszenie przetargu (minimum 2 tygodnie przed przetargiem),
przeprowadzenie przetargu,
wyznaczenie terminu sporządzenia umowy notarialnej (21 dni od dnia przetargu).
Przewidywany termin załatwienia sprawy: łącznie około 6 miesięcy

Inne informacje istotne dla interesantów:
Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej następuje z równoczesną sprzedażą położonej na tej nieruchomości budynków i innych urządzeń.
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia wywieszane są na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta a ogłoszenia o przetargach na tablicach ogłoszeń i w prasie lokalnej.

Opłaty:
wpłata wadium (3 dni przed przetargiem),cena nabycia w wysokości osiągniętej w przetargu (wpłata do dnia umowy notarialnej),koszty notarialne (w wysokości uzgodnionej z notariuszem).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro

Nieruchomości gruntowe - pok. 31,
tel. 16 624 87 29, e-mail: halina.biernat@um.jaroslaw.pl 

Nieruchomości lokalowe - pok. 35,
tel. 16 624 87 28, e-mail: marta.hawryszko@um.jaroslaw.pl

Zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław lub oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

Wymagane dokumenty:
oferta nabycia nieruchomości

Sposób załatwienia: akt notarialny poprzedzony protokołem z rokowań

Przewidywany termin załatwienia sprawy: około 3 miesięcy

Inne informacje istotne dla interesantów:
Rada miasta podejmuje uchwałę o zbyciu nieruchomości, jeżeli dwa przetargi zakończą się wynikiem negatywnym nieruchomość może być zbyta w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

Opłaty:
koszty przygotowania nieruchomości do zbycia (do dnia umowy notarialnej), cena nabycia (w wysokości i w terminach wynegocjowanych z burmistrzem miasta zawartych w protokole z rokowań),
koszty notarialne (w wysokości uzgodnionej z notariuszem).
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro

Nieruchomości gruntowe - pok. 31
tel. 16 624 87 29, e-mail: halina.biernat@um.jaroslaw.pl 

Nieruchomości lokalowe - pok. 35
tel. 16 624 87 28, e-mail: marta.hawryszko@um.jaroslaw.pl

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE KOMUNALNE NA RZECZ GMINY

Wymagane dokumenty: wniosek właściciela
Sposób załatwienia: akt notarialny
Przewidywany termin załatwienia sprawy: sprawa długoterminowa

Opłaty:
koszty ewentualnego podziału działki,koszty notarialne i sądowe ponosi Gmina Miejska Jarosław. Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 31
tel. 16 624 87 29, e-mail: halina.biernat@um.jaroslaw.pl

DZIERŻAWY, NAJEM, UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH


Wymagane dokumenty:
wniosek osoby zainteresowanej

Sposób załatwienia: umowa dzierżawy nieruchomości
Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca

Opłaty:
czynsz dzierżawny,podatek od nieruchomości zgodnie z zawiadomieniem Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Jarosławia.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 35
tel. 16 624 87 28, e-mail:krzysztof.karcinski@um.jaroslaw.pl


DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA USYTUOWANIE NOŚNIKÓW REKLAMOWYCH I REKLAM NA OBIEKTACH I TERENACH GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW

Wymagane dokumenty:
wniosek osoby zainteresowanej, w przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków - decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu,
projekt reklamy z uwzględnieniem wymiarów, kolorystyki, techniki wykonania (graficzny i opisowy),
szkic sytuacyjny lub dokumentacja fotograficzna miejsca lokalizacji reklamy,
w przypadku nośników reklamowych wolnostojących projekt reklamy ze wskazaniem lokalizacji na kopii mapy zasadniczej.  

Sposób załatwienia: umowa dzierżawy nieruchomości
Przewidywany termin załatwienia sprawy: ok. 2 miesięcy
Opłaty: czynsz dzierżawny

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie ws. reklam na obiektach i terenach Gminy Miejskiej Jarosław (1695kB) pdf
Zarzadzenie w sprawie opłat za reklamy (506kB) pdf

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 35
tel. 16 624 87 28, e-mail: krzysztof.karcinski@um.jaroslaw.pl  

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI


Wymagane dokumenty:
wniosek właściciela nieruchomości,
uregulowany stan prawny,
wypis z operatu ewidencji gruntów,
zaświadczenie z ksiąg wieczystych,
wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę,
zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia o ustaleniu ceny,
uchwała Rady Miasta Jarosławia.

Sposób załatwienia: akt notarialny
Przewidywany termin załatwienia sprawy: sprawa długoterminowa

Opłaty:
zwrot różnicy w cenie nieruchomości podlegającej zamianie,notarialne i sądowe według uzgodnień właściciela z burmistrzem miasta.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 31
tel. 16 624 87 29, e-mail: halina.biernat@um.jaroslaw.pl

SPRZEDAŻ LOKALI I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW


Wymagane dokumenty: wniosek najemcy Wniosek o wykup mieszkania (29kB) word
Sposób załatwienia: akt notarialny
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 3-6 miesięcy

Inne informacje istotne dla interesantów:
Nabywcą lokalu może być wyłącznie najemca lokalu (małżonkowie).
Sprzedaż następuje za cenę ustaloną przez burmistrza miasta, nie niższą niż wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Opłaty:
koszt wyceny lokalu i niewydzielonej części gruntu,cena sprzedaży nieruchomości w wysokości i na warunkach ustalonych w protokole z rokowań,
w przypadku użytkowania wieczystego gruntu - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, 
koszt sporządzenia umowy notarialnej (w wysokości uzgodnionej z notariuszem).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 35
tel. 16 624 87 28, e-mail: marta.hawryszko@um.jaroslaw.pl


PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Wymagane dokumenty:
wniosek właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego,
dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej Oświadczenie o KW (26kB) word
wypis z rejestru gruntów,
kopia z mapy ewidencyjnej,
wstępny projekt podziału,
wykonany na kopii mapy zasadniczej,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Sposób załatwienia: wydanie decyzji
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni
Opłaty: brak

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 35
tel. 16 624 87 27, e-mail: artur.pajda@um.jaroslaw.pl

Rozgraniczenie nieruchomości

Wymagane dokumenty: wniosek właściciela, użytkownika wieczystego, wszystkich współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych

Sposób załatwienia: wydanie decyzji
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni
Opłaty: opłata skarbowa - 10 zł

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 35
tel. 16 624 87 27, e-mail: artur.pajda@um.jaroslaw.pl


UDZIELENIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE URZĄDZEŃ (KABLE, RUROCIĄGI, LINIE PRZESYŁOWE) PRZEZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE

Udostępnianie nieruchomości reguluje Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia
zarządzenie (101kB) word
- I etap - wniosek o wydanie oświadczenia: wniosek I etap (21kB) word
- II etap - wniosek o zawarcie umowy na czas prac budowlanych: wniosek II etap (21kB) word
- III etap - wniosek o ustanowienie służebności: wniosek III etap (18kB) word
- wzór oświadczenia: wzór oświadczenia (14kB) word

Sposób załatwienia:
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Jarosławia Nr 27/2017 z dnia 24.01.2017 r.
Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 20 dni
Opłaty: zwolnienie z opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 35
tel. 16 624 87 28, e-mail: marta.hawryszko@um.jaroslaw.pl


NADAWANIE I ZMIANA NAZW ULIC I PLACÓW

Wymagane dokumenty: wniosek mieszkańców, organizacji społecznych
Sposób załatwienia: uchwała Rady Miasta Jarosławia
Przewidywany termin załatwienia sprawy: ok. 3 miesięcy
Opłaty: brak

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 35
tel. 16 624 87 27, e-mail: artur.pajda@um.jaroslaw.pl 

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU

Wymagane dokumenty: wniosek i kopia mapy z zaznaczonym budynkiem
Wniosek do pobrania: Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku (43kB) word
Sposób załatwienia: zawiadomienie lub zaświadczenie o numerze porządkowym budynku
Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 7 dni
Opłaty: za nadanie numeru - brak opłaty; za zaświadczenie o numerze porządkowym opłata skarbowa - 17 zł   

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 35
tel. 16 624 87 27, e-mail: artur.pajda@um.jaroslaw.pl

WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Podstawa prawna:
art. 59 ust. 1 i 2 oraz art. 86 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
2. Załączniki do wniosku:
 • aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa,
 • koncepcja zagospodarowania opracowana na kopii mapy zasadniczej (2 egzemplarze),
 • wypis i kopia z mapy ewidencji gruntów dla działki inwestora i działek sąsiednich,
 • charakterystyka zabudowy w formie opisowej /opis zabudowy istniejącej i  projektowanej/umowy na wykonanie uzbrojenia terenu zawarte między inwestorem, a właściwymi gestorami sieci w zakresie przyłączenia do obiektu budowlanego wody, energii elektrycznej, gazu, odprowadzenia ścieków sanitarnych oraz wód opadowych.

Sposób załatwienia: wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: decyzję o warunkach zabudowy wydaje się w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten wynosi 2 miesiące.

Opłaty: opłata skarbowa od decyzji o warunkach zabudowy wynosi 598 zł.
Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546).

Zwolnienie z opłaty skarbowej: zwolnione od opłaty skarbowej są decyzje o warunkach zabudowy wydawane na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej) i można jej dokonać w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 2, 37-500 Jarosław.

Opłata od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów, wypisów lub kopii - 17 zł.

Zwolnione z opłat są oryginały pełnomocnictw sporządzone w formie aktu notarialnego oraz dokumenty poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów.

Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria ogólna, parter, pok. 2
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 36
tel. 16 624 87 20, 16 624 87 19

WYDAWANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Podstawa prawna:
art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293).

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
2) Załączniki do wniosku:
 • aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa,
 • koncepcja zagospodarowania opracowana na kopii mapy zasadniczej (2 egzemplarze),
 • wypis i kopia z mapy ewidencji gruntów dla działki inwestora i działek sąsiednich,
 • charakterystyka zabudowy w formie opisowej /opis zabudowy istniejącej i projektowanej/.

Sposób załatwienia: wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się w terminie 65 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.

Opłaty: opłata skarbowa od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 598 zł.
Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546).

Zwolnienia z opłaty skarbowej: zwolnione od opłaty skarbowej są decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawane na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej) i można jej dokonać w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław.

Opłata od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów, wypisów lub kopii - 17 zł .
Zwolnione z opłat są oryginały pełnomocnictw sporządzone w formie aktu notarialnego oraz dokumenty poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów.

Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria ogólna, parter, pok. 2.
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 36 tel. 16 624 87 20, 16 624 87 19.

WYDAWANIE DECYZJI O PRZENIESIENIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NA RZECZ INNEJ OSOBY

Podstawa prawna:
art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby.
2. Załączniki do wniosku:
 • oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji  na rzecz innej osoby (podmiotu),
 • oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Sposób załatwienia: wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc.

Opłaty: opłata przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby - 56 zł. Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546).

Zwolnienie z opłaty skarbowej: zwolnione od opłaty skarbowej są czynności urzędowe, w tym decyzja o przeniesieniu decyzji na rzecz innej osoby, dokonywane w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Miejsce złożenia dokumentów:
kancelaria ogólna, parter, pok. 2

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 36
tel. 16 624 87 20

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA

Podstawa prawna:
art. 217 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256).

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zaświadczenia.

Sposób załatwienia: wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 7 dni.

Opłaty: opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:
kancelaria ogólna, parter, pok. 2

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 36
tel. 16 624 87 20.

WYDAWANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA

Podstawa prawna:
art. 30 par. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293).

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jarosławia.
Sposób załatwienia: wydanie uwierzytelnionych dokumentów (wypisów i wyrysów) z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego.
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 14 dni.

Opłaty: za wydanie wypisów i wyrysów pobiera się opłatę w wysokości:
 • od wypisu - do 5 stron: 30 zł; powyżej 5 stron: 50 zł,
 • od wyrysu - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A 4: 20 zł; nie więcej niż - 200 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:
kancelaria ogólna, parter, pok. 2

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 36, tel. 16 624 87 20.


WYDAWANIE WYPISÓW I WYRYSÓW ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA

Podstawa prawna:
art. 30 par. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293).

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia.

Sposób załatwienia: wydanie uwierzytelnionych dokumentów (wypisów i wyrysów) ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 14 dni.

Opłaty: za wydanie wypisów i wyrysów pobiera się opłatę w wysokości:
 • od wypisu - do 5 stron: 30 zł; powyżej 5 stron: 50 zł,
 • od wyrysu - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4: 20 zł; nie więcej niż: 200 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:
kancelaria ogólna, parter, pok. 2

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 36, tel. 16 624 87 20.


OCHRONA ZABYTKÓW


UDZIELANIE DOTACJI NA PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE

Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie określonych poniżej prac:
1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich.
2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych.
3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich.
5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
6. Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz.
7. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku.
8. Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku.
9. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem  charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki.
10. Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności.
11. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych.
12. Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności.
13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
14. Uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych.
15. Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu.
16. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15.
17. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Wniosek składa się w terminie do 28 lutego każdego roku, w którym dotacja ma być udzielona.

Podstawa prawna: Uchwała nr 620/LVI/2013 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 września 2013 r. oraz Uchwała nr 651/LVII/2013 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 października 2013 r.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o udzielenie dotacji - obowiązkowo, dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku (odpis z księgi wieczystej, umowa, orzeczenie sądowe, inne),
 • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika,
 • decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
 • pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagały uzyskania takiego pozwolenia,
 • kosztorys inwestorski prac niezbędnych do wykonania, określonych we wniosku, z wyszczególnionymi kosztami realizacji (netto i brutto) podpisany przez wykonawcę oraz inwestora, albo kosztorys ofertowy w przypadku planowanych dokumentacji określonych w § 3 pkt 1,3-6,w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna,
 • kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru określającego status prawny podmiotu wnioskującego, w przypadku wspólnot mieszkaniowych kopię uchwały wyrażającej zgodę na realizację zadania, w przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, informację o pomocy publicznej de minimis otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U.2010.254.312).

Załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji (63kB) word

Sposób załatwienia: dotacje przyznaje Rada Miasta Jarosławia w drodze uchwały, na wniosek Burmistrza Miasta Jarosławia.

Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria ogólna, parter, pok. 2

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 36, tel. 16  624 87 19.


OPINIOWANIE W SPRAWACH FORMY I LOKALIZACJI REKLAM NA OBIEKTACH GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW

Zgodę na umieszczenie reklamy (w formie decyzji administracyjnej lub pisemnej umowy, zawartej z gminą lub jednostką organizacyjną) można uzyskać po spełnieniu dodatkowego wymogu - uzyskaniu przez właściciela reklamy pozytywnej opinii Burmistrza Miasta Jarosławia.

Opinia wydawana jest na podstawie przedłożonego projektu plastycznego uwzględniającego wymiary, kolorystykę i rodzaj użytego materiału oraz miejsce lokalizacji. Dla reklam wolnostojących lokalizacja powinna być przedstawiona na kopii mapy zasadniczej.

Załączniki:
Zarządzenie ws. reklam na obiektach i terenach Gminy Miejskiej Jarosław (1695kB) pdf
WNIOSEK - załącznik nr 2 do zarządzenia (24kB) pdf

Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria ogólna, parter, pok. 2

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, III piętro, pok. 36, tel. 16  624 87 19.

PRZYDZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH I SOCJALNYCH

Wymagane dokumenty:
pisemny wniosek o przydział lokalu z uzasadnieniem
WNIOSEK O PRZYZNANIE LOKALU (73kB) word

oświadczenie o odpowiedzialności karnej (28kB) word

zaświadczenie o zarobkach (34kB) word

Sposób załatwienia:
Wszystkie wnioski o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego poddawane są kontroli społecznej; w związku z tym, co dwa lata zarządzeniem Burmistrza Miasta Jarosławia, powoływana jest Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która wskazuje osoby, z którymi może zostać podpisana umowa najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
bliżej nieokreślony - uzależniony od pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, a następnie od pozyskania odpowiedniego wolnego lokalu, spełniającego kryteria przydziału konkretnej rodzin.

Inne informacje istotne dla interesantów:
uprawomocnienie decyzji następuje po 14 dniach od jej doręczenia.

Opłaty: nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, II piętro, pok. 19,
tel. 16 624 87 25.

DOKONYWANIE ZAMIAN LOKALI MIESZKALNYCH NA ZGODNY WNIOSEK STRON

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 • wniosek o przeprowadzenie dobrowolnej zamiany lokali mieszkalnych pobrany w Wydziale Gospodarkami Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska lub ze strony internetowej www.bip.jaroslaw.um.gov.pl, potwierdzony przez administrację domu, informujący o liczbie zamieszkujących osób i wyposażeniu technicznym lokalu,
 • kopia tytułu prawnego do lokalu wraz z oryginałem do wglądu (decyzja o przydziale, wyrok sądowy o wstąpieniu w stosunek najmu, skierowanie do zawarcia umowy najmu, zaświadczenie potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu, akt własności).

wniosek o przeprowadzenie dobrowolnej ZAMIANY lokali mieszkalnych (55kB) word

Informacje na temat opłat: postępowanie nie podlega opłatom.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu przez organ:
 • zgoda dysponenta lokalu innego niż Gmina Miejska Jarosław (np. spółdzielni mieszkaniowej, prywatnego właściciela budynku, zakładu pracy, wojskowej administracji mieszkań, policji, gminy innej niż Jarosław, administracji państwowej, itp.),
 • zobowiązanie właściciela lokalu do notarialnego przeniesienia własności na kontrahenta zamiany,
 • zgoda na dokonanie zamiany mieszkania wszystkich osób pełnoletnich zameldowanych na pobyt stały w lokalu oraz rozwiedzionych współmałżonków objętych przydziałem,zrzeczenie się praw najemcy jednego z dwóch mniejszych lokali zamiennych na większy (trój zamiana),
 • zgoda współnajemców lokali wspólnych, których część podlega dobrowolnej zamianie,
 • potwierdzenie przez administrację budynku stanu własności budynku.

Forma załatwienia:
skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego uzyskanego w drodze dobrowolnej zamiany lub informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna
1. art. 4, art. 20 i art. 36 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatoró0w, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.2020.611),
2. art. 35 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustalenie uprawnień do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy (nabycie dotyczy wyłącznie lokali będących własnością Gminy Miejskiej Jarosław, potwierdzenie dotyczy również lokali znajdujących się w budynkach tzw. zarządu przymusowego).

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):
1. wniosek o nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy pobrany w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska lub ze strony internetowej www.bip.jaroslaw.um.gov.pl poświadczony przez administrację budynku.
2. Akt zgonu najemcy. Uwierzytelniona kopia tytułu prawnego do lokalu zmarłego najemcy (decyzja o przydziale lub skierowanie do zawarcia umowy najmu+umowa najmu).
3. Uwierzytelniona kopia tytułu prawnego do lokalu zmarłego najemcy (decyzja o przydziale lub skierowanie do zawarcia umowy najmu+umowa najmu).
4. Oświadczenie o wspólnym zamieszkiwaniu z najemcą do chwili śmierci i nieposiadaniu tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu.

wniosek o nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po ŚMIERCI najemcy (55kB) word

Informacja na temat opłat: postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia: skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu lub odmowa wydania skierowania zawierającego informacje o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku.

Przewidywany termin załatwienia: do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna:
1. art. 6801 oraz art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny (Dz. U.2020.1740),
2. art. 31 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
3. art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2020.256),
4. rozdział VIII uchwały nr 51/VI/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Jarosław.

Uwagi:
procedura dotyczy wyłącznie lokali będących własnością Gminy Miejskiej Jarosław lub lokali znajdujących się w budynkach tzw. zarządu przymusowego, w przypadku, gdy podstawą regulacji tytułu prawnego do lokalu jest rozdział VIII uchwały nr 51/VI/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Jarosław - organ wykonawczy wobec osób, które zostały w lokalu po opuszczeniu go przez najemcę lub pozostały w lokalu po śmierci najemcy i nie wstąpiły w stosunek najmu w trybie art. 691 Kodeksu cywilnego kieruje do zawarcia umowy najmu po spełnieniu kryteriów:

1) regulacja stanu prawnego może nastąpić na rzecz osób bliskich - małżonków nie będących współnajemcami lokalu, zstępnych, wstępnych, pełnoletniego rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osób przysposobionych lub przysposabiających, osób małoletnich przejętych na podstawie orzeczenia sądu na wychowanie, osób pozostających we wspólnym pożyciu z najemcą - stale zamieszkujących w tym lokalu do chwili śmierci najemcy lub po jego wyprowadzeniu. Uregulowanie tytułu prawnego do lokalu w niniejszym trybie uzależnia się od spłaty ewentualnego długu z tytułu czynszu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu,

2) osoba ubiegająca się o uregulowanie tytułu prawnego powinna nie posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego i stale zamieszkiwać z najemcą przez okres co najmniej 5 lat. W stosunku do osób nie spełniających wyżej wymienionych kryteriów organ wykonawczy może wszcząć postępowanie zmierzające do opróżnienia lokalu.

Dopuszcza się odmowę wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy powierzchnia mieszkania przekracza normatywną powierzchnię użytkową lokalu ustaloną na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.2133).

Osobie, której odmówiono uznania uprawnień można przyznać prawo do innego lokalu o powierzchni użytkowej nie przekraczającej normatywów w powołanej wyżej ustawie.
Przyjmuje się następującą powierzchnię normatywną (zgodnie z wyżej powołana ustawą):
 • 35m2 - dla 1 osoby,
 • 40m2 - dla 2 osób,
 • 45m2 - dla 3 osób,
 • 55m2 - dla 4 osób,
 • 65m2 - dla 5 osób,
 • 70 m2 - dla 6 osób,
 • w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.


W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

1. wydawanie decyzji i zezwoleń:

wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o usunięcie drzew i krzewów,
wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących zmiany stanu wody na gruncie,
wydawanie decyzji administracyjnych o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
wydawanie decyzji podatkowych określających wysokość zobowiązania w opłacie od posiadania psów,
wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy niebezpiecznej,wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia,

2. opiniowanie:
koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,planów ruchu zakładu górniczego,

3. prowadzenie ewidencji psów z terenu miasta Jarosławia,

4. nadzór nad prawidłowością i celowością wykorzystywania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, opracowywanie zarządzeń i uchwał w zakresie wyznaczonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

5. wykorzystywania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,

6. wydawanie dokumentów stwierdzających okresy pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych,

7. prowadzenie ewidencji Społecznych Opiekunów Zwierząt.


Poszczególne zadania - szczegóły

1. Zgłoszenie i wykreślenie psa z ewidencji

Wniosek o wykreślenie psa z ewidencji.doc (53kB) word
Wniosek o zgłoszenie psa do ewidencji.doc (47kB) word
oświadczenie o podstawie do zwolnienia z opłat za psa.doc (61kB) word

2. Decyzje w sprawie wycinki drzew
Wymagane dokumenty: wniosek właściciela

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów.doc (90kB) word
zał. nr 1 - oświadczenie o posiadanym tytule prawnym (64kB) word
zał. nr 2 - zgoda na usunięcie drzew lub krzewów (46kB) word
zał. nr 3 - oświadczenie dla spółdzielni i wspólnot (47kB) word
zał. nr 4 - tytuł prawny urządzeń (19kB) word
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.docx (34kB) word
informacja dotycząca nasadzeń drzew i krzewów (53kB) word

Sposób załatwienia: decyzja administracyjna.
Przewidywany termin załatwienia sprawy: jeden miesiąc.
Opłaty: bez opłat.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, II piętro, pok. 30, tel. 16 624 87 21, e-mail: aneta.rogucka@um.jaroslaw.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, II piętro, pok. 18, tel. 16 624 87 33, e-mail: erwin.gemra@um.jaroslaw.pl

3. Decyzje w sprawie zmiany stanu wody na gruncie.

Wymagane dokumenty: wniosek właściciela.
Sposób załatwienia: decyzja administracyjna.
Przewidywany termin załatwienia sprawy: jeden miesiąc.
Opłaty: bez opłat.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, II piętro, pok. 30, tel. 16 624 87 21e-mail: monika.lachowska@um.jaroslaw.pl e-mail: monika.moskwa@um.jaroslaw.pl

4. Wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy niebezpiecznej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U.2020.638),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 roku, nr 77, poz. 687)

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej.doc (54kB) word

Sposób załatwienia: decyzja administracyjna
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 14 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty: 82,00 zł
Miejsce załatwienie sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, II piętro, pok. 30, tel. 16 624 87 21, e-mail: monika.moskwa@um.jaroslaw.pl

5. Wydawanie dokumentów stwierdzających okres pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Wymagane dokumenty: wniosek właściciela

wniosek dotyczący stwierdzenia lat pracy w rolnictwie (58kB) word

Sposób załatwienia: wydanie uwierzytelnionego kompletu dokumentów (zeznania świadków, oświadczenie strony).

Przewidywany termin załatwienia sprawy: jeden miesiąc.

Opłaty: 27,00 zł za poświadczenie własnoręczności podpisu.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, II piętro, pok. 30, tel. 16 624 87 21, e-mail: aneta.rogucka@um.jaroslaw.pl

6. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć

Wniosek o wydanie decyzji o środow. uwarunk. dla plan. przeds. mogącego potencjalnie znacząco oddział. na środ.doc (75kB) word
załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (45kB) word
Wniosek o wydanie decyzji o środow. uwarunk. dla plan. przeds. mogącego zawsze znacząco oddział. na środ.doc (72kB) word
załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia - raport (67kB) word
Wniosek o wyd. dec. o środ. uwarunk. dla plan. przeds.zawsze znacz. oddz. z wnioskiem o ust. zakersu raportu.doc (70kB) word
Wniosek o zmianę decyzji o środow. uwa. dla plan. przeds. mogacego potencjalnie znacząco oddział. na środ.doc (66kB) word
Wniosek o zmianę decyzji o środow. uwa. dla plan. przeds. mogacego zawsze znacząco oddział. na środ.doc (68kB) word
oświadczenie inwestora (68kB) word
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku.doc (55kB) word

Opłaty: 205,00 zł za wydanie decyzji środowiskowej.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, II piętro, pok. 30, tel. 16 624 87 21, e-mail: monika.lachowska@um.jaroslaw.pl e-mail: monika.moskwa@um.jaroslaw.pl

7. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

Opłata: 120,00 zł
Wniosek - zgłoszenie instalacji z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, z uwagi na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

Wniosek - zgłoszenie instalacji - pola i emisja pyłów.doc (61kB) word

Wniosek - zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków


Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska,
II piętro, pok. 30, tel. 16 624 87 21e-mail: monika.lachowska@um.jaroslaw.pl

8. Prowadzenie ewidencji Społecznych Opiekunów Zwierząt.

na podstawie złożonych deklaracji Społecznych Opiekunów Zwierząt
DEKLARACJA SPOŁECZNEGO OPIEKUNA ZWIERZĄT.doc (44kB) word

9. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew - dotyczy osób fizycznych
zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (36kB) word


W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

1. wydawanie zezwoleń:
wydawanie decyzji administracyjnych - zezwoleń na odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych,
wydawanie decyzji administracyjnych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych,
wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
2. opiniowanie:
programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
wniosków dotyczących zezwoleń na wytwarzanie odpadów,wniosków dotyczących zezwoleń na zbieranie lub transport odpadów w działalności związanej z wytwarzaniem, zbieraniem lub transportem odpadów,
3. prowadzenie ewidencji miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (materiały zawierające azbest),
4. koordynacja spraw związanych z gospodarką odpadami na terenie miasta Jarosławia,
5. koordynacja w zakresie opracowywania planów gospodarki odpadami i programów ochrony środowiska,
6. organizowanie selektywnej zbiórki odpadów, nadzór nad prawidłowością i celowości.

Poszczególne zadania - szczegóły
1. Zezwolenie na odbieranie od właścicieli nieczystości ciekłych.
2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce załatwienia sprawy: kancelaria ogólna, parter, pok. 2, tel. 16 624 87 89

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (332kB) pdf
załącznik DO-A (268kB) pdf

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-aktywna (327kB) pdf
załącznik DO-A - aktywny (122kB) pdf

3. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Wymagane dokumenty: wniosek właściciela

Sposób załatwienia: decyzja administracyjna.
Przewidywany termin załatwienia sprawy: jeden miesiąc.
Opłaty: 107,00 zł - opłata za zezwolenie.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, II piętro, pok. 18 tel. 16 624 87 33 email: erwin.gemra@um.jaroslaw.pl

Wniosek - wydanie zezwolnia na opróżnianie zbiorników.docx (32kB) word

4. Wpis do rejestru działalności regulowanej - odpady komunalne.

Przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Uwaga:
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 roku posiadają zezwolenie Burmistrza Miasta Jarosławia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Wymagane dokumenty:
 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
 • NIP i REGON przedsiębiorcy; 
 • określenie rodzajów odpadów komunalnych przewidzianych do odbierania od właścicieli nieruchomości,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej (opłata nie dotyczy podmiotu posiadającego w dniu 1 stycznia 2012 r. zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych, wydane przez Burmistrza Miasta Jarosławia).
Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria ogólna, parter, pok. 2.

Opłaty: za dokonanie wpisu 50,00 zł (przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej).

Termin i sposób załatwienia:
Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Burmistrz Miasta Jarosławia dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

Podstawa prawna:
art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020.1439),
art. 64 i 65 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 j. t.).

wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej (59kB) word
oświadczenie przedsiebiorcy - wzór (37kB) word
Rejestr działalności regulowanej UM Jarosław (318kB) pdf

5. Zgłoszenie wyrobów zawierających azbest

informacja o wyrobach zawierajacych azbest (15kB) word
wzór potwierdzenia (41kB) pdf
wniosek o usługę usuwania azbestu (16kB) word
Burmistrz Miasta Jarosławia - informacja (531kB) pdf
zarządzenie BMJ ws. azbestu z dn. 22.01.2018 r. (260kB) pdf

6.Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych.

Wniosek - wydanie zezwolnia bezdomne zwierzęta.docx (31kB) wordmetryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (5 września 2007)
Opublikował: Agnieszka Jurczak (5 września 2007, 14:50:34)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (10 maja 2021, 19:25:53)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 31819