Konkurs dotyczący dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2007 roku.

Zarządzenie Nr 267/2006r.

Burmistrza Miasta Jarosławia

z dnia 15  listopada 2006r.

 

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu” w 2007 roku.

 

 

      Działając zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873, z póź. zm.).,

 

Burmistrz Miasta Jarosławia

zarządza, co następuje:

 

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu” w 2007 roku.
  2. Zadanie realizowane będzie przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     ( klasyfikacja budżetowa: dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół ).
  3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  4. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w dzienniku o zasięgu lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego             ( http://bip.jaroslaw.um.gov.pl )oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 3

 

Zarządzenie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu ( rejestr zarządzeń ), następne rozdano wg rozdzielnika stanowiącego złącznik do egzemplarza znajdującego się w sekretariacie.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Jarosławia

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy miejskiej pn.

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia

do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu” w 2007 roku.

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z póź. zm.).

I.                     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę 70.000.zł

II.                   Zasady przyznawania dotacji:

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego                      i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 93 poz. 873,  Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz. 1203) oraz Ustawy      z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 45 poz. 391,  z późn. zm.).

III.                 Terminy i warunki realizacji zadania:

1.        Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 roku.

2.       Warunki realizacji zadania:

a) dowóz dzieci z głębokim, znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu miasta Jarosławia z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu i z powrotem do miejsca zamieszkania,       

b) dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych             ( wózków inwalidzkich ),

c) w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

IV.                Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa z dniem  21 grudnia  2006r. o godz. 13.00.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Urzędu Miasta Jarosławia ( pokój nr 2 ) ul. Rynek 1.

Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 grudnia 2005r. ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności  ( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) ,
  2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.

V.                  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  28 grudnia 2006r. o godz. 14.00.

2. Tryb rozpatrywania ofert przez organ administracji samorządowej.

Po otwarciu ofert:

b) ustala, które z ofert spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu,

c) odrzuca oferty, które mimo wezwania do uzupełnienia, nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu            i niezwłocznie zawiadamia podmioty o odrzuceniu ofert na piśmie,

d) analizuje merytoryczną zawartość ofert,

e) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,

f) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

g) uwzględnia wysokość środków publicznych na realizację zadania,

h) wybiera najkorzystniejszą ofertę i decyduje o wysokości środków przyznanych na realizację zadania Gminy.

  1. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

a) ocenę możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty przystępujące do konkursu,

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

d) ocenia dotychczasową współpracę podmiotu z gminą w tym  staranne i terminowe wywiązywanie się z umów       i porozumień zawartych w ciągu ostatnich trzech lat.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

VI Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i roku poprzednim zadań publicznych tych samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokości udzielonych dotacji:

W roku ogłoszenia  konkursu i w roku poprzednim tj. 2005 na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu„wydatkowano :

1)       w roku 2005 kwotę 55.000,00zł.’,

2)       w roku 2006 kwotę 65.000,00zł.

 

Burmistrz Miasta Jarosławia

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (20 listopada 2006)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (20 listopada 2006, 11:29:05)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (6 listopada 2020, 13:22:33)
Zmieniono: zmiana katalogu publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3602