Opłata od posiadania psów


Od 1 stycznia 2008 r.  na terenie gminy  została wprowadzona opłata od posiadania psów.
Opłatę te pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.
 
Terminy i sposoby płatności
 
Stawka roczna opłaty od posiadania psów wynosi 50,00 zł od jednego psa.
 
Opłata płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę  roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
 
Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 
Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta lub na konto :

KONTO BANKOWE „DOCHODY  URZĘDU MIASTA”

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU  
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491


Niezapłacona w terminie opłata  wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Podstawa  prawna:
1.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 849)
2.Uchwała nr 163/XVI/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia stawek opłaty oraz sposobu poboru i terminu płatności.


Uchwała i formularze obowiązujące w 2020 roku: wniosek o zgłoszenie psa do ewidencji (40kB) word
Uchwała i formularze obowiązujące w 2019 roku:
uchwała (199kB) pdf
wniosek o zgłoszenie psa do ewidencji (40kB) word
Uchwała i formularze obowiązujące w 2018 roku:
uchwała (199kB) pdf
wniosek o zgłoszenie psa do ewidencji (40kB) word
Uchwała i formularze obowiązujące w 2017 roku:
uchwała (199kB) pdf
wniosek o zgłoszenie psa do ewidencji (40kB) word

Uchwała i formularze obowiązujące w 2016 roku:

uchwała (199kB) pdf
wniosek o zgłoszenie psa do ewidencji (40kB) word

Uchwała i formularze obowiązujące w 2015 roku  (a także w roku 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2013,2014)
uchwała nr 205 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów (499kB) pdf

wniosek - zgłoszenie psa do ewidencji (20kB) plik
 
Archiwalne formularze obowiązujące w 2007 roku:

 * uchwała – stawki podatku od posiadania psów na 2005 rok.
uchwała (17kB) word

uchwała z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru. (29kB) word

metryczka


Wytworzył: Halina Bartnik-Cyrbus (15 grudnia 2004)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (17 grudnia 2004, 09:12:37)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (16 listopada 2020, 12:57:35)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16530