2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Wykonanie remontu chodnika do bloków 3-go Maja 35 i 47 w Jarosławiu

                                                   OGŁOSZENIE
                                       Burmistrz   Miasta Jarosławia          
                                        37-500 Jarosław, ul. Rynek 1
 
Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Wykonanie remontu chodnika do bloków 3-go Maja 35 i 47 w Jarosławiu
 
1. Przedmiotem zamówienia jest : „Wykonanie remontu chodnika do bloków 3-go Maja 35 i 47 w Jarosławiu ” wg zakresu określonego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Termin realizacji zamówienia – do 30 kwietnia 2008 rok.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ.
4. Kryteria oceny ofert - 100% cena.
5. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem  Oferta na: „Wykonanie remontu chodnika do bloków 3-go Maja 35 i 47 w Jarosławiu  ” , nazwą i adresem Wykonawcy, należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta  Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. Nr 2 kancelaria do dnia  17.03.2008 r.  do godz.    9:00.
6.
 Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
7. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 17.03.2008 r. o godz.  9:15 w pok. Nr 26
8.  Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami
    1.      W sprawach dotyczących organizacji postępowania: Pan Piotr Chrzan – Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, tel. (16) 624 – 87-11    
    2.      W sprawach przedmiotu zamówienia : Pan Jerzy Kubicki  - Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 6, tel. 624-87-74
9.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta,
      pok. Nr 29  w godz. 8:00 – 14:00
10.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
siwz (184kB) word

metryczka


Wytworzył: Piotr Chrzan (12 marca 2008)
Opublikował: Piotr Chrzan (12 marca 2008, 13:52:06)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (13 stycznia 2009, 07:54:04)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2285