2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Dowożenie na zajęcia lekcyjne niepełnosprawnych dzieci

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia


37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza przetarg (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) na wykonanie usługi transportowej polegającej na dowożeniu na zajęcia lekcyjne niepełnosprawnych dzieci.
Termin wykonywania usługi:  05 stycznia – 19 czerwca  2009 r.
Miejsce świadczenia usług: Jarosław, Przemyśl
Składanie ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, parter pok. Nr 2 (kancelaria Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2008 r. do godz.15:00
 
Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
w sprawach organizacyjnych przetargu Pan Piotr Chrzan – Urząd Miasta Jarosławia,    
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. nr 29, tel. 016/6248711.
W sprawach przedmiotu zamówienia Pan Marek Piotrowski – Urząd Miasta Jarosławia,
 37-500 Jarosław ul. Rynek 6 pok. nr 22, tel. 016/6248747.
Kryteria, termin ofert oraz warunki przetargu: do pobrania na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
Zastrzega się możliwość zmiany lub odwołania tak ogłoszenia jak i warunków przetargu.
 
  
 
 
Warunki przetargu na wykonanie usługi transportowej polegającej
na dowożeniu na zajęcia lekcyjne niepełnosprawnych dzieci.

I.   Opis przedmiotu zamówienia:
 
            Celem realizacji obowiązku szkolnego dowóz na zajęcia lekcyjne ( z przerwami świątecznymi ) z domu do szkoły  i z powrotem do domu niepełnosprawnych dzieci własnym środkiem lokomocji tj. taksówką osobową.
 
II.   Trasy dowozu dzieci obejmują:
- Zadanie 1 dowóz jednego niepełnosprawnego dziecka na trasie Jarosław ul. Legionów  – Szkoła Podstawowa Nr 12 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Przemyślu ul. Czarnieckiego 27  – Jarosław ul. Legionów ( maksymalna długość trasy 140 kilometrów w jednym kursie dziennie ),
 
- Zadanie 2  dowóz trzech niepełnosprawnych dzieci  na trasach:.
I trasa : Jarosław Oś. Piłsudskiego 13 A/17 – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich ul. Kraszewskiego 39 – Oś. Piłsudskiego 13 A/17  ( dwoje dzieci ),
II trasa : Jarosław Oś. Piłsudskiego 14/12 – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich ul. Kraszewskiego 39 – Oś. Piłsudskiego 14/12 ( jedno dziecko ).  
  
III.      Usługobiorca zobowiązany jest do:
- opieki nad dowożonymi dziećmi podczas transportu. Udzielania im pomocy przy przemieszczaniu się z domu i do domu ze środka transportu oraz do i ze szkoły do środka transportu,
- przestrzegania ustalonego z rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci planu dowozu wynikającego z organizacji roku szkolnego danej placówki.
W ofercie prosimy o podanie ceny brutto za jeden kurs na poszczególnych trasach. Zadanie pierwsze obejmuje jeden kurs zaś  drugie dwa oddzielne kursy.   
Termin wykonania zamówienia: od 5 stycznia  do  19 czerwca 2009r.          
Okres gwarancji : okres wykonywania usługi.
Termin zapłaty : w okresach miesięcznych w terminie 14 dni od przedłożenia rachunku.
 
IV. Składanie  ofert.
1.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1,
      parter  pok. Nr 2  (kancelaria Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
      11 grudnia 2008  r. do godz.15:00
2.      Każde z zadań jest traktowane jako osobne zamówienie, Wykonawca złoży jedną ofertę na wybrane zadanie. Łączenie dwóch zadań przez jednego Wykonawcę jest niemożliwe, ze względu na zbieżną godzinę rozpoczęcia usług. 
 
V.   Informacje ogólne

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności objętej zakresem zamówienia.
Wynagrodzenie realizowane będzie fakturami  wystawianymi przez wykonawcę, nie częściej niż raz w miesiącu. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu  14 dni od daty złożenia faktury
Kryteria wyboru i ich ocena  -  100 % cena
Termin związania ofertą 15 dni od daty upływu terminu na składanie ofert. Jarosław, dnia 04 grudnia  2008 r.
 


metryczka


Wytworzył: Piotr Chrzan (4 grudnia 2008)
Opublikował: Piotr Chrzan (4 grudnia 2008, 11:05:54)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (13 stycznia 2009, 08:10:52)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2528