2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

„Kreatywna strefa gier – budowa strefy zielonej w obrębie al.Kasztanowej – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego”.

Wyniki postępowania (249kB) pdf

ZP.271.9.149.2018                                                                                  Jarosław 18.05.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
„Kreatywna strefa gier – budowa strefy zielonej w obrębie al. Kasztanowej –
zadanie w ramach budżetu obywatelskiego”.
 
 
1. Przedmiot zamówienia: „kreatywna strefa gier – budowa strefy zielonej w obrębie al. Kasztanowej – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego”, wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Termin realizacji zamówienia: do 30.07.2018 r.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
7. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 28.05.2018 r. do godz. 11:00.
8. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
9. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 28.05.2018 r. o godz. 11:35 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Piotr Chrzan - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Janusz Materna - Urząd Miasta Jarosławia,       37-500 Jarosław, ul. Rynek 6,  tel. 016/624 87 85.
11. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
Instrukcja dla wykonawców (787kB) word
                            
Wyniki postępowania (249kB) pdf                                                                                     
                                                                                         
                                                                                        ZATWIERDZAM
                                                                  ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
 
                                                                                        WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (18 maja 2018)
Opublikował: Piotr Chrzan (18 maja 2018, 12:36:36)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (30 maja 2018, 15:20:18)
Zmieniono: Wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 376