2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Zakup i montaż wiat przystankowych przy ul. Konfederacka i Skarbowskiego oraz zakup i montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem – wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego.

Wyniki postępowania (300kB) pdf

ZP.271.9.164.2018                                                                                 Jarosław 06.06.2018 r.
               
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż wiat przystankowych przy ul. Konfederacka i Skarbowskiego” oraz „zakup i montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem” – wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego.
 
 
1. Przedmiot zamówienia: w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż wiat przystankowych przy ul. Konfederacka i Skarbowskiego” oraz „zakup i montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem” – wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego, wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2018 r.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
7. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 12.06.2018 r. do godz. 11:00.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
9. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 12.06.2018 r. o godz. 11:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Piotr Chrzan - Urząd Miasta Jarosławia,              37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Marek Wasiuta - Urząd Miasta Jarosławia,       37-500 Jarosław, ul. Rynek 6 pok. R6-14,  tel. 016/624 87 80.
11. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
  Instrukcja dla wykonawców (148kB) word

  Wyniki postępowania (300kB) pdf
 
                                      
                                                                                                   ZATWIERDZAM
                                                                            ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
 
                                                                                                   DARIUSZ TRACZ

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (6 czerwca 2018)
Opublikował: Piotr Chrzan (6 czerwca 2018, 10:11:34)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (19 czerwca 2018, 14:37:49)
Zmieniono: Wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 348