2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Zapewnienie obsługi szaletu miejskiego znajdującego się w budynku Ratusza, Rynek 1, będącego własnością Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wynik postępowania (267kB) pdf

ZP.271.9.355.2018                                                                              Jarosław 20.12.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
„zapewnienie obsługi szaletu miejskiego znajdującego się w budynku Ratusza, Rynek 1 będącego własnością Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”.
 
1. Przedmiot zamówienia: „zapewnienie obsługi szaletu miejskiego znajdującego się w budynku Ratusza, Rynek 1 będącego własnością Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”, wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Termin wykonania zamówienia: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6. Kryteria oceny ofert - 100% cena.
7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 28.12.2018 r. do godz. 11:00.
8. Termin związania ofertą wynosi 14 dni licząc od terminu składania ofert.
9. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 28.12.2018 r. o godz. 11:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach dotyczących organizacji postępowania: Pan Piotr Chrzan - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1, pok. 29, tel. 16 624 87 11,
· w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Pan Adam Dejneka - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1, pok. 19, tel. 16 624 87 25.
11. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
Instrukcja dla Wykonawców (130kB) word  
           
 
 
 
                          
                                                                                       ZATWIERDZAM
                                                               ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
 
                                                                                     WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (20 grudnia 2018)
Opublikował: Piotr Chrzan (20 grudnia 2018, 15:11:27)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (28 grudnia 2018, 15:02:46)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 298