2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczeniu usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jarosławiu z  dnia 17 maja 2016 r.
 
Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej
 
Działając z upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia Nr 76/2016 z dnia 11 maja 2016 r., na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (dla osób, które z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób) na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową z zakresu pomocy społecznej.

I. Rodzaj zadania
1.  Zadanie nr 1: Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
2.  Zadanie nr 2: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które
z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób
w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 
Kwota przeznaczona na realizację zadań będących przedmiotem konkursu: 410 000,00 zł,
w tym:
1)  usługi opiekuńcze: 377 500,00 zł,
2)  specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób: 32 500,00 zł.
 
Wysokość kwoty przeznaczonej na powyższe zadania może ulec zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby świadczeniobiorców oraz zmiany wysokości wydatków przeznaczonych na ten cel.
 
Informacja o zrealizowanych w bieżącym roku i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju oraz o koszcie ich realizacji:
 
Zadanie nr 1:
2015 r. – 719 628,00 zł,
2016 r. - faktyczny koszt realizacji zadania do dnia 30.04.2016 r. – 183 660,00 zł
planowany koszt realizacji zadania do dnia 30.06.2016 r. - łącznie 276 240,00 zł
 
Zadanie nr 2
2015 r. – 72 352,00 zł,
2016 r. – faktyczny koszt realizacji zadania do dnia 30.04.2016 r. – 13 390,00 zł
planowany koszt realizacji zadania do dnia 30.06.2016 r. - łącznie 20 150,00 zł
 
III. Zasady i warunki przyznania dotacji
 
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
2. W drodze konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta w związku z czym kwota przeznaczona na realizację zadań może zostać podzielona w określonych stosunkach na wybranych Oferentów. Wybór oferty nie gwarantuje udzielenia dotacji
w kwocie wnioskowanej w ofercie.
3. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Jarosław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarosławiu a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu. Dotacja będzie przekazywana na konto podmiotu realizującego zadanie w sposób i w wysokości określonej w umowie.
4.  Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania powierzonego do realizacji.
5. Dotacja nie może zostać przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym.
6. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi.
7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i realizowania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Oferentem a Gminą Miejską Jarosław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadania
 
Ogólne warunki realizacji zadań (dotyczą Zadania nr 1 i Zadania nr 2)
 
1) Zadania będące przedmiotem niniejszego konkursu winny być realizowane
z najwyższą starannością oraz sumiennością, zgodnie z warunkami umowy, która zostanie zawarta z Oferentem wyłonionymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
2) Świadczenie usług będzie realizowane w dni robocze, dni wolne od pracy, święta oraz noce. Pod pojęciem ilości godzin świadczonych usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych tj. w szczególności bez czasu na dojście czy dojazd do podopiecznego.
3) Osoby świadczące usługi opiekuńcze zobowiązane będą do legitymowania się dokumentem ze zdjęciem, nazwiskiem oraz nazwą i telefonem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4) Osoby świadczące usługi opiekuńcze nie mogą pozostawać w bliskim związku
z podopiecznymi, a w szczególności nie mogą być członkami najbliższej rodziny, osobami pozostającymi w konkubinacie ani innymi osobami zamieszkującymi
z osobą korzystającą z usług.
5) Osoby skierowane do realizacji usług będą musiały podpisać zobowiązania
o zachowaniu w tajemnicy służbowej wszystkich informacji uzyskanych w trakcie i po zakończeniu wykonywania usług przekazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
6) Wymaga się wyznaczenia przedstawiciela/koordynatora w zakresie:
a)  niezwłocznego obejmowania nowych środowisk,
b)  przekazywania istotnych informacji o istotnych zmianach stanu zdrowia podopiecznych, powodujących konieczność zmiany zakresu usług,
c)  niezwłocznego informowania o śmierci podopiecznego,
d)  przyjmowania skarg i wniosków dotyczących świadczonych usług.
Skuteczny kontakt z koordynatorem winien być zapewniony codziennie w dni robocze od 7.00-16.00.
7) Zlecenie realizacji usług będzie przekazywane przez MOPS Jarosław poprzez przekazanie pisemnego zlecenia usługi, które określać będzie miejsce i termin świadczenia usług, wymiar godzin, zakres usług i odpłatność podopiecznego.
8) Zlecenia realizacji usług będą do odbioru w siedzibie MOPS Jarosław, ul. Poniatowskiego 57, Jarosław. Liczba godzin zrealizowanych usług nie może przekroczyć liczby godzin zleconych do realizacji.
9) Wyłoniony w drodze konkursu Oferent obowiązany jest do:
a) podjęcia czynności związanych ze świadczeniem usług w ciągu 24 godzin od chwili zawiadomienia o potrzebie ich zapewnienia, a w przypadku nagłym niezwłocznie od zawiadomienia,
b) informować MOPS w Jarosławiu o rozpoczęciu świadczenia usług podając jednocześnie dane osoby świadczącej usługi w środowisku (w przypadku zmiany osoby świadczącej usługi należy poinformować niezwłocznie pisemnie podając nowe dane osoby świadczącej usługi wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje),
c) przekazywania co miesiąc karty czasu pracy każdego opiekuna świadczącego usługi na rzecz podopiecznego uwzględniającej w szczególności: godziny
i miejsca świadczenia usług,
d) zapewnić osobom wykonującym usługi wyposażenie w odpowiednie ubranie ochronne dostosowane do zakresu niesionej pomocy,
e) informować na piśmie MOPS w Jarosławiu o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na zmiany zakresu wymaganej opieki np. zmiany okoliczności domowych, rodzinnych, zmiany stanu zdrowia, rezygnacji z usług lub uniemożliwienie ich wykonania,
f) zapewnić podopiecznym niezbędną pomoc w sytuacjach nagłych,
g)  informować MOPS w Jarosławiu o każdej niemożności świadczenia usług oraz o jej przyczynach nie później niż w ciągu trzech dni roboczych.
10)  ferent realizujący zadanie ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadania, w szczególności za szkody wyrządzone podopiecznym lub osobo trzecim, w związku ze świadczeniem usług.
11) Podmiot realizujący zadanie zobowiąże się stosować środki techniczne
i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
12)  Od podmiotu realizującego zadanie wymagać się będzie informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Gminy Miejskiej Jarosław.
13)  Od podmiotu realizującego zadanie wymagać się będzie złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie
z zawartą umową, na zasadach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
14)  Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Oferentem wybranym w drodze konkursu a Gminą Miejską Jarosław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarosławiu.
   
Szczegółowe warunki realizacji zadań
 
Zadanie nr 1 „Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
 
 
Przedmiotem zadania jest świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w dni powszednie, dni wolne od pracy, niedziele i święta oraz w noce. Usługi opiekuńcze dostosowane są do indywidualnych potrzeb osoby, na rzecz której usługi mają być świadczone. Usługi opiekuńcze realizowane są na podstawie art. 50 ust. 1 -3 oraz art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Obejmują one pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 
Oferent zobowiązany jest zapewnić kadrę do świadczenia usług, spełniającą wymogi co do kwalifikacji jak i umiejętności wykonywania czynności. Osoby świadczące usługi opiekuńcze będą zobowiązane do:
1)  świadczenia usług sumiennie i starannie, w wymiarze i zakresie określonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu,
2)   zachowania tajemnicy służbowej w zakresie informacji dotyczących osoby objętej usługami,
3)   dbałości o dobro podopiecznego, w szczególności o jego bezpieczeństwo oraz o mienie, w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wprowadzania nieupoważnionych osób trzecich do jej mieszkania, a także do udostępniania kluczy do mieszkania powierzonego Oferentowi w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych,
4)  przestrzegania zasad współżycia społecznego w kontaktach z podopiecznym,
w tym stosowania zwrotów grzecznościowych,
5)   wykonywania wszelkich prac z poszanowaniem godności i uczuć podopiecznego,
6)   przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek w obecności osób objętych usługami podczas świadczenia usług i na terenie mieszkania podopiecznego,
7)  przestrzegania przepisów oraz zasad BHP i ppoż.
 
Zadanie nr 2: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w okresie od 1 lipca 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Jarosław”
 
Zakres zadania: Przedmiotem zadania jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w dni powszednie, dni wolne od pracy, niedziele i święta oraz w noce.  Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są na podstawie art. 50 ust. 1 -2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Obejmują one:
1)  uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
a)  kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi
i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania
w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
-  samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych
i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
-  dbałość o higienę i wygląd,
-  utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki
i pracy oraz ze społecznością lokalną,
-  wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
-  korzystanie z usług różnych instytucji,
b)  interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
-  pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
-  ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
-  doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
-  kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
-  współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
-  w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
-  w wypełnieniu dokumentów urzędowych,
d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
-  w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
-  w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
-  w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie
w kontaktach z pracodawcą,
-  w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
-  nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
-  pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
-  zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;
 
2)  pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
a)  pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b)  uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c)  pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
e)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc
w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
f)  pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.):
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;
4) pomoc mieszkaniowa, w tym:
a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami
i gospodarzem domu;
5)  zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).
 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz być świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym tj. przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm. posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w § 3 ust. 2 w/w rozporządzenia, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. Dodatkowo osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a w/w rozporządzenia, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
 
3. Organizacje i podmioty uprawnione do udziału w konkursie
1) W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:
a) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
b) zamierzają zrealizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław na warunkach określonych w pkt. IV niniejszego ogłoszenia,
c) posiadają odpowiednie doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zadania,
d) dysponują wyszkoloną kadrą legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami niezbędnymi do realizacji zadania, potwierdzonymi stosownymi dokumentami,
e) złożą ofertę  sporządzoną wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 
V. Termin składania ofert
 
Kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 9 czerwca 2016 r. do godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 57, 37-500 Jarosław, pokój nr 1 lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres, z dopiskiem na kopercie wskazującym rodzaj zadania na które składana jest oferta (o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data
i godzina doręczenia oferty do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu). W przypadku przygotowania oferty na więcej niż jedno zadanie należy na każde zadanie złożyć osobną ofertę i złożyć w osobnej kopercie.Oferty powinny być podpisane przez osobę/osoby uprawnione.Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.Wzór oferty, wzór umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania znajdują się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji zawierający opis planowanego działania,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu,
o którym mowa w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,
7) inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty mogące mieć wpływ na ocenę zadania.
Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1) ofertę  sporządzoną wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie wpisanych do KRS, inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,
3) w przypadku wyboru innego rodzaju reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta,
4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2015,
a w przypadku Oferentów, którzy nie są zobowiązani do sporządzania bilansu powinni przedstawić informację przedstawiającą obroty, zysk oraz zobowiązania
i należności ogółem za ostatni rok obrotowy,
5) kopię aktualnego statutu podmiotu,
6) skalkulowany koszt 1 godziny usługi,
7) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o powierzenie realizacji zadania publicznego, że osoby świadczące usługi spełniają wymogi niezbędne do świadczenia usług,
8) zobowiązanie, że Oferent nie powierzy wykonania niniejszego zadania osobom trzecim,
9) oświadczenie na temat możliwości realizacji zadania.
 
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 
Otwarcie ofert nastąpi 9 czerwca 2016 r. o godz. 10.15.Oferty na realizację zadań będą opiniowane przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.Ocena ofert odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:
1) formalne:
a) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do udziału w konkursie,
b) terminowość złożenia oferty,
c) prawidłowość oferty, w tym złożenie jej na obowiązującym wzorze oraz podpisania jej przez osoby uprawnione,
d) kompletność co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji,
2) merytoryczne:
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego (realność, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne),
b) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł oraz
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania,
d) ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy
i praca społeczna członków,
e) ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków na realizację zadań publicznych w latach poprzednich.
W przypadku stwierdzenia błędów formalnych w ofercie, Oferent będzie miał 2 dni robocze od dnia powiadomienia pisemnego lub telefonicznego na dokonanie odpowiednich poprawek. Oferty, które zostały złożone po terminie, zostały złożone przez podmioty nieuprawnione do udziału w konkursie oraz zawierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie 2 dni roboczych od dnia powiadomienia telefonicznego lub pisemnego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.Oferty, które przeszły ocenę formalną zostaną ocenione pod względem merytorycznym.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do dnia 20 czerwca 2016 r. poprzez wywieszenie wyników w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Jarosław, na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosław, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Jarosław, Rynek 1, 37-500 Jarosław, stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 57, 37-500 Jarosław.Umowa z wybranym Oferentem/Oferentami zostanie zawarta do dnia 30 czerwca 2016 r.
 
VII. Postanowienia końcowe         
 
Konkurs może zostać unieważniony jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, która została przeznaczona na sfinansowanie zadania.Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Jolanta Mickiewicz, tel. 16 624 27 63.Od Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu
w przedmiocie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Jarosław, dnia 20 czerwca 2016 r.
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
   
Zadanie nr 1. Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
 
Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działając z upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia ogłasza, iż w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w okresie
od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Jarosław dokonano wyboru następujących ofert:
 
Nazwa Oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie Odział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża Jarosławiu Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 125 833,34 zł Stowarzyszenie Opiekuńcze „POMOC” w Jarosławiu Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 125 833,33 zł Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 125 833,33 zł
 
Zadanie nr 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które
z powodu wieku, chorób lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób
w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Jarosław
 
Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działając z upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia ogłasza, iż w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, chorób lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób na terenie Gminy Miejskiej Jarosław osób w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. dokonano wyboru następujących ofert:
Nazwa Oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie Odział Rejonowy Polskiego Czerwonego  Krzyża Jarosławiu Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław dla osób, które z powodu wieku, chorób lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 10 833,34 zł Stowarzyszenie Opiekuńcze „POMOC” w Jarosławiu Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław dla osób, które z powodu wieku, chorób lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 10 833,33 zł Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław dla osób, które z powodu wieku, chorób lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 10 833,33 zł
 


metryczka


Wytworzył: Jolanta Mickiewicz (17 maja 2016)
Opublikował: Piotr Chrzan (17 maja 2016, 13:09:43)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (20 czerwca 2016, 12:54:01)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 470